BLOKBASTER

SEZONA BLOKBASTERA EKSKLUZIVNO SAMO U RODI CINEPLEX
 
29.06 GROZAN JA 3 - SAZNAJ VIŠE
05.07 SPAJDERMEN: POVRATAK KUĆI - SAZNAJ VIŠE
13.07 PLANETA MAJMUNA - RAT - SAZNAJ VIŠE
20.07 DUNKIRK - SAZNAJ VIŠE
27.07 VALERIJAN:CARSTVO HILJADU PLANETA - SAZNAJ VIŠE
03.08 EMOJI MOVIE - SAZNAJ VIŠE
10.08 MRAČNA KULA - SAZNAJ VIŠE
17.08 TVRD ORAH 2 - SAZNAJ VIŠE
24.08 VOZAČ - SAZNAJ VIŠE
 
 
 
Vidimo se u Rodi da zajedno provedemo ovo vrelo leto.
 
 
 
 

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „SEZONA BLOKBASTERA – VRELO LETO U RODI!“

 

Član 1.

Ovim pravilima se uređuje priređivanje nagradnog konkursa „Sezona blokbastera – vrelo leto u Rodi!“ (u daljem tekstu: Nagradni konkurs). Pravila sadrže odredbe o priređivanju, načinu priređivanja, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika, odgovornosti priređivača prema učesnicima, poslovnoj tajni, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradnog konkursa. Priređivač nagradnog konkursa je Art Vista d.o.o., Požeška 83a, 11030 Beograd, MB 17130439, PIB 101017824 (u daljem tekstu: Priređivač).

Član 2.

Priređivač priređuje nagradni konkurs u robi i uslugama sa nazivom „Sezona blokbastera – vrelo leto u Rodi!“.

Član 3.

Cilj priređivanja nagradnog konkursa je povećanje obima realizacije prodaje karata i koncesija u bioskopu, kao i reklamna promocija sopstvenog brenda.

Član 4.

U Nagradnom konkursu može da učestvuje svako fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, koje prihvata ova Pravila i koje ispuni uslove za učešće, bliže opisane u Članu 5 ovih Pravila. U Nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača.

Član 5.

Opis nagradnog konkursa: U nagradnom konkursu mogu da učestvuju fizička lica koja ispunjavaju odredbe iz Člana 4., stav 1. ovih Pravila i koja se pravilno kvalifikuju za konačno izvlačenje nagrada. Kvalifikovanje za učešće u nagradnom konkursu se odvija na sledeći način: - svi posetioci bioskopa prilikom kupovine karata na blagajnama dobijaće besplatne promo kartice na kojima će se nalaziti detalji nagradnog konkursa, naslovi filmova za koje važi konkurs i mesto za podatke kupca. - za svaku kupljenu ulaznicu za filmove iz blokbaster revije, posetilac dobija jedan pečat na predviđeno mesto za navedeni film. - potrebno je sakupiti 4 pečata za 4 različita filma kako bi se ispunili uslovi za učestvovanje u nagradnom konkursu. - u nagradnom konkursu mogu učestvovati svi posetioci bioskopa koji u periodu od 13. jula do 31. avgusta pogledaju 4 od 10 blockbuster filmova i za kupljenu ulaznicu dobiju pečat u svojoj kartici pored naslova filma. - ubacivanjem popunjenog kupona (sa 4 pečata za različite filmove i svim potrebnim ličnim podacima) u za to predviđenu kutiju na blagajni bioskopa, automatski se kvalifikuje za nagradni konkurs. - na kuponu je potrebno upisati sledeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i mail adresu i isti ubaciti u za to predviđenu kutiju na blagajni bioskopa. - svaki posetilac može ubaciti u kutiju neograničen broj pravilno popunjenih kupona; Pored popunjavanja promo kartice, a kako bi stekli konačno pravo na učešće u nagradnom konkursu, potrebno je da u predviđeni prostor na promo kartici napišu odgovor na pitanje ZAŠTO VOLIM RODU? Nagradni konkurs traje od 13.07.2017. od 09:00 časova do 31.08.2017. godine do 24h. Nakon toga komisija će razmatrati pristigle odgovore i ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz člana 5 stav 2 nagraditi najkreativnije. Komisija se sastoji od tri člana koju Odlukom imenuje Generalni direktor Priređivača. Art Vista d.o.o. se obavezuje da će sa bazom prikupljenih podataka upravljati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Član 6.

Nagrada: Nagrade su: Polisa putnog zdravstvenog osiguranja za jednu osobu za period od 10 dana, Pomoć na putu – paket standard za jednu godinu, važi za Republiku Srbiju i Evropu x 1, Intenzivni trening bezbedne vožnje u Navak nacionalnoj vozačkoj akademiji u trajanju od 8 časova, može da se iskoristi u periodu od 90 dana x 1, večera za dvoje u restoranu Baštino, vikend za dvoje u hotelu Gymnas Novi Sad, paket Coca Cola proizvoda x 5, brendirane maske za mobilni telefon x 20, 10x2 besplatne bioskopske karte, vaučeri za besplatne koncesije (srednji meni-kokice + piće) u bioskopu x 20, 50 poena na mobilnoj aplikaciji. Nagrada osvojena u nagradnom konkursu može se uručiti samo lično dobitniku (ili od njega ovlašćenom licu) i ne može se ni u kom slučaju zameniti za novac.

Član 7.

Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na zvaničnom sajtu Priređivača www.artvista.rs, www.rodacineplex.com. Rezultati Nagradnog konkursa sa imenom dobitnika, biće objavljeni na internet sajtu Priređivača www.artvista.rs, www.rodacineplex.com, 8 dana nakon završetka nagradnog konkursa.

Član 8.

Rok za preuzimanje nagrada je 15 dana od dana obaveštavanja dobitnika o nagradama. Nijedna dobijena nagrada se nikako ne može zameniti za novac niti se može menjati i/ili prenositi na druga lica. Sve obaveze priređivača prema dobitnicima nagradnog konkursa prestaju u trenutku preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Učesnici su samostalno odgovorni za tačnost unetih podataka i kontakt adresa.

Član 9.

Učestovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da: (i) na e-mail adresu i na mobilni telefon prima poruke u vezi sa učestvovanjem i priređivanjem nagradnog konkursa, uključujući i saglasnost za primanje SMS poruka u svrhe promocije ovog nagradnog konkursa i/ili proizvoda/usluga Priređivača Dobitnici nagrada pored prava i obaveza iz stava 1 alineja (i) ovog člana daju izričito pravo Priređivaču da: (ii) njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima, (iii) njihove lične podatke: ime, prezime, broj telefona, adresa, slika i video materijal, koristi na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a sve isključivo u svrhe priređivanja ovog nagradnog konkursa i promocije proizvoda Priređivača, (iv) Priređivač prikuplja podatke o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše nadležno telo. Učesnici i dobitnici u ovom nagradnom konkursu saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača te se obavezuju suzdržavati se od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala. Svi učesnici nagradnog konkursa su saglasni da Priređivač može njihove kontakt podatke da koristi u budućim promotivnim akcijama, osim ukoliko učesnik to naknadno ne otkaže pismenim putem.

Član 10.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradnog konkursa prema dobitniku. Dobitnik nema pravo od priređivača da traži nagradu većih razmera od one definisane fondom nagrada ovih Pravila. U slučaju spora između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reši mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, za rešavanje spora biće nadležan Sud u Beogradu.

Član 11.

Zaposleni kod Priređivača, kao i sva povezana pravna lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: - o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) - o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa Napred navedene podatke priređivač može saopštiti trećim licima samo na način predviđen Zakonom.

Član 12.

Nagradni konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradnog konkursa biti obavešteni putem web sajta www.artvista.rs i www.rodacineplex.com gde su objavljena i Pravila nagradnog konkursa. Priređivač zadržava pravo da razmotriti prihvatljivost dodele nagrade u slučaju bilo kakve zloupotrebe ili sumnje u zloupotrebu.

Član 13.

Ova pravila stupaju na snagu odmah.


Uskoro